Kategoria Ciekawostki

Specyfikacje techniczne wydane przez GDDKiA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH Przy wykonaniu robót ziemnych przestrzegać należy postanowień zawartych w PN-B-06050 (1999): Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, PN-S-96012 (1997): Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej Generalnej Dyrekcji Dróg…