Specyfikacje techniczne wydane przez GDDKiA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH

Przy wykonaniu robót ziemnych przestrzegać należy postanowień zawartych w PN-B-06050 (1999): Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, PN-S-96012 (1997): Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, ale nadrzędnym dokumentem są wymagania projektanta.

Przyjmuje się następujący podział i kolejność wykonania czynności:

– roboty przygotowawcze

– roboty ziemne

– roboty wykończeniowe

– kontrola robót

Prace przygotowawcze polegają na zdjęciu części warstwy glebowej oraz sprawdzeniu przydatności podłoża do budowy nasypów:
– Przy zawartości frakcji organicznej do 2% materiał nadaje się bezpośrednio
do formowania nasypu.

– Przy zawartości frakcji organicznej od 2% do 8% materiał należy przemieszać
z podłożem stabilizatorem gruntu do uzyskania frakcji organicznej poniżej 2%
w celu uzyskania materiału nadającego się bezpośrednio do formowania nasypu.

–   Przy zawartości frakcji organicznej >8% materiał wykorzystywany w terenach zielonych.

Kryteria doboru materiału przeznaczonego na nasyp budowlany – wykorzystanie materiału z budowy – materiał nasypowy należy dobrać tak, aby po zagęszczeniu osiągnął on odpowiednią wytrzymałość, odkształcalność i trwałość. Kryteria te powinny uwzględniać przeznaczenie nasypu i wymagania, jakie narzuca konstrukcja, która będzie na nim posadowiona. Miarą właściwego zagęszczenia gruntu w nasypie jest wskaźnik zagęszczenia gruntu określony wg wzoru:

Is = rd/rds.

gdzie:

rd – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego [t/m3], służąca do oceny zagęszczenia gruntów przy robotach ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12,

rds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona według normalnej próby Proctora, badana zgodnie
z PN-88/B-04481.

Lub wg wzoru:

Is = 0,818 (0,958 – 0,174 * ID)

gdzie:

ID – stopień zagęszczenia wyznaczony w wyniku badań In-situ lekką sondą dynamiczną SD-10 (DPL) zgodnie z PN-B/04452:2002,

 Lub wg wzoru:

Is = 0,0015* EVD + 0,93

Gdzie:

EVD – dynamiczny moduł odkształcenia wyznaczony badaniami In-situ lekką płytą dynamiczna o średnicy 300 mm

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać
się możliwością korzystania ze sprzętu, który nadaje się do:

– odspajania i wydobywania gruntów,

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,

– mieszania i uzdatniania gruntów,

– transportu mas ziemnych,

– zagęszczania podłoża,

– odwadniania powierzchniowego i wgłębnego wykopów.

Użyty sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Dobór sprzętu zagęszczającego wg BN-64/8931-02.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *